Ugovorno pravo

Kao oblast koja je zastupljena u svim sferama kako poslovnog, tako i privatnog života, te kao takva, podložna raznim vrstama zloupotreba, ugovorno pravo motiviše naš tim da u takvim situacijama posebno zaštiti interese klijenta.

Svestrano sagledavajući cilj kome ugovorne strane teže, nastojimo da u svakom konkretnom slučaju pronađemo najbolje rešenje za klijente, te da sačinimo ugovor koji će dovesti do realizacije pravnog posla.

Pored sastavljanja i tumačenja različitih vrsta ugovora o kupoprodaji, ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji, ugovora o plodouživanju, predbračnih ugovora, naš tim pruža usluge naplate potraživanja iz ugovornih odnosa, te zastupanja klijenata pred sudovima, u slučaju da se spor između ugovornih strana ne može rešiti mirnim putem.